هیئت اندیشه ورز نخبگانی بیانیه گام دوم چیست؟

هیئت اندیشه ورز نخبگانی بیانیه گام دوم چیست؟ با باور به اینکه بیانیه گام دوم مسیر پیشرفت ملت ایران را ترسیم میکند، بنابراین برای اجرای بهتر این بیانیه نیازمند تحلیل تخصصی و احصا نظام مسائل و انتخاب اولویت برای عملیات، توسط صاحب نظران هر حوزه هستیم هیئات اندیشه ورز نخبگانی در هفت دسته اصلی مطابق …

هیئت اندیشه ورز نخبگانی بیانیه گام دوم چیست؟ ادامه »